uc8

您目前所在位置:首页 > 律师诚信

律师诚信

广西律师协会关于给予广西永泰和律师事务所何广华律师中止会员权利四个月行业处分的通报

时间: 2019-10-28      访问量:6,175

桂律警示〔2019〕2号
        被处分会员:何广华,男,广西永泰和律师事务所专职律师,执业证号:14501200310324089。
        经查,何广华律师在广西永泰和律师事务所执业期间,在代理刘某双、刘某春及刘某莎民间借贷经纷一案中存在违规收费行为。
        何广华律师的行为违反了《中华人民共和国律师法》第第二十五条、《律师执业管理办法》第四十四条、中华全国律师协会《律师协会会员违规行为处分规则(试行)》第二十七条第(三)项的规定,属于违规收费行为。根据中华全国律师协会《律师协会会员违规行为处分规则(试行)》第十五条第(五)项、第十六条第(一)项、第二十七条第(三)项的规定,广西律师协会于2019年9月23日决定给予何广华律师中止会员权利四个月的行业处分,并责令其向三投诉人返还违规收取律师办案费用。9月25日,广西律师协会向何广华律师送达《广西律师协会行业处分决定书》(桂律行处〔2019〕2号),何广华律师在复查期限内未申请复查,该处分决定已生效,现予以通报。
广西壮族自治区律师协会
2019年10月25日

{uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}|